Dernek tüzüğümüz

FOSALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ :


 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 Madde 1- Derneğin Adı: “Fosalılar Kültür ve Dayanışma  Derneği” kısa adı “FOSADER”  dir.
 Derneğin merkezi Rize’dir. 
 Dernek, yurt içinde şube ve temsilcilikler açabilir.
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
 Madde 2-Dernek, Köprülü Köyü’nün; kültürünü yaşatmak, sağlık, sosyal, spor, eğitim ve ekonomik çalışmalarını desteklemek, katkıda bulunmak, Köprülü Köylü’ler arasında sosyal, kültürel, sağlık ve hukuki konularda dayanışma, yardımlaşmayı sağlamak ve aralarındaki ilişkileri geliştirmek, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize veya öğrencilere gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve ölenlerin cenazelerini kaldırmak, hemşerilerimizin menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için;
   1- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda internet sitesi kurabilir,  gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkartabilir,  arşiv oluşturabilir, plan ve projeler yapar/ yaptırabilir. Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı yayınlar yapar veya yaptırır.
   2-Yemek, kermes, konferans, panel, konser, tiyatro, şenlik, maç gibi toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar, eğitim çalışmaları ve sergiler düzenleyebilir,  misafirhane, aşevi, lokal ve sportif tesisler, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurabilir, açabilir ve bunları işletebilir, kısmen kiralayabilir, kiraya verebilir. Yardım sandığı kurabilir.
   3-İhtiyaç sahibi ve başarılı Köprülü Köyü nüfusuna kayıtlı öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapabilir.  Ayrıca kütüphane, kurs ve etüt evleri açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
   4-Sağlık yardımına ihtiyacı olan Köprülü Köyü nüfusuna kayıtlı kişileri;  tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Ölen üyelerin cenazelerini kaldırır veya maddi yardımda bulunur.
   5-Sel, deprem, yangın, heyelan, vesaire her türlü afete maruz kalanlara ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.
   6-Köy halkının; sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerine katılır. Ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.
   7-İhtiyaç sahiplerine; gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, iş bulma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar.
   8-Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, Hayrî ve ticari müesseseler, lokaller ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.
   9-Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım ve hemşeriler arasındaki dostluk ve kaynaşmayı sağlamak amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, şenlikler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.
   10-Köprülü’nün Kültürünü, tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimini sağlamak amacıyla projeler üretebilir, bu projelerin hayata geçirilmesi için İl ve İlçe Yöneticileri, belediye ve eğitim kurumları ile işbirliği yapabilir.
   11-Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.
   12-Taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır.
   13-İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine uygun faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.
   14-Köprülü Köyü’ne; köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur. Köprülü Köyünü güzelleştirmek için;  yol, su, elektrik, altyapı ve diğer imar ve ıslah işlerinin organizesi, desteklenmesi gerektiğinde finanse edilmesini sağlar.
   15-Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe gelir kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurar ve çalıştırır.
   16-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir, Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymete haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki varlıkları, bağışın yapıldığı yere en yakın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlükleri’ne incelettirilir. Bu inceleme sonucu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmeyen varlıkları, gelir dernek amacına uygun olarak kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.
   17-Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.
   18-Çalışma alanları ile ilgili olarak Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapar.
   19-Gerek görülmesi halinde vakıf, federasyon kurabilir. Gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir.
   20-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
   21-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
   22-Derneğin amacına yönelik faaliyetleri, imkânları ölçüsünde yapar. Maddi ve ayni yönde yapılacak yardımları Yönetim Kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan yönetmelikler doğrultusunda yapar.
   23-Derneğin tüm gelirlerini ve harcamalarını sürekli olarak denetime hazır ve şeffaf bir şekilde bulundurulur ve bunu yaparken de nakdi veya ayni yardım alan kişileri rencide etmemeye azami dikkat gösterir.
   24-Sporun gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla nakdi ve ayni yardımlarda bulunur. Spor turnuvaları düzenleyebilir, yapılacak turnuvalara katılmak amacıyla takım kurabilir veya kurulmuş takımlara yardımda bulunabilir.
   25-Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için gerektiği kadar personel çalıştırabilir, dışarıdan hizmet satın alabilir, başkalarına yaptırabilir.
   26-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
   27-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 3- Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.
a) Genel Kurul Üyeliği : Köprülü Köyü nüfusuna kayıtlı olanlar, anne yada babası veya eşi Köprülü Köyü doğumlu olanlar ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Üye olmak isteyen, Dernek başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunur. Dernek Yönetim Kurulu, Yapılan başvuruyu, en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Ret halinde gerekçe gösterilmez.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
b) Fahri Üyelik: Maddi ve manevi bakımdan Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişiler, Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyeler ayrı bir sicil defterine kaydedilir, seçme ve seçilme hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.
 Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda yeni üyelik müracaatları şubelere de yapılır. Şubelere yapılan üyelik başvuruları; şube yönetim kurulları tarafından en çok 7 gün içinde bir yazı ile Genel Merkeze bildirilir ve üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Genel Merkez tarafından yapılır. 
 ÜYELİKTEN ÇIKMA
 Madde 4-H
er üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
 Madde 5-
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
 1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4- Mazeretsiz olarak üst üste iki sefer Genel Kurula katılmamak,
5- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 DERNEK  ORGANLARI
 Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 1-Genel kurul,
 2-Yönetim kurulu,
 3-Yürütme kurulu
 4-Denetim Kurulu,
 5-Disiplin kurulu,
 DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 Olağan genel kurul, iki yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, cep telefonuna mesaj çekmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI USULÜ
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliğinde dörtte üçünün ve derneğin feshi hallerinde ise beşte dördünün katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği, şube açılması ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin beşte dört çoğunluğuyla alınabilir.
TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
 1-Dernek organlarının seçilmesi,
 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
  7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
  9-Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek her türlü ödenek, gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11-Derneğin şubelerinin veya temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13-Derneğin vakıf kurması,
 14-Derneğin fesih edilmesi,
 15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.


YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
 Madde 10-Y
önetim kurulu onbeş asıl ve onbeş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyler’i belirler. 
 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube veya temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak,
13- Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
14- Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek.
15-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
YÜRÜTME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 Yürütme Kurulunun Teşkili:
Madde 11-Yürütme kurulunu, Yönetim kurulu; kendi bünyesinde bulunan kişilerden seçer. Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sayman Üye, Genel Sekreter ve gerek görülmesi halinde yönetim kurulunun 1/3 sayısını geçmeyecek sayıda üyeden oluşur.
Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun karar ve direktiflerini yerine getirmektir. Bu kurul Yönetim Kurulunun denetiminde çalışır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Yürütme Kurulu üyelerini değiştirebilir. Yürütme Kurulu bir karar organı değil bir icra organıdır.
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 Denetim Kurulunun Teşkili:
 Madde 12-Denetim kurulu, iki sene müddetle, Merkez Genel Kurulu adına Derneğin işlem ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Görev süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.                                                                                                Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, gözlem ve görüşlerini beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar. Merkez Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şâmildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum, Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 Disiplin Kurulunun Teşkili:
Madde 13-Disiplin kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca 2 yıllık dönem için seçilir.
Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Başkanın her ne sebeple olursa olsun görevinden ayrılması halinde, yedekten çağrılacaklarla birlikte kendi aralarından yeniden bir başkan seçerler.
Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Disiplin kurulu; Cezalandırılmaları veya dernek üyeliğinden çıkarılmaları istemi ile Yönetim Kurulu tarafından kendilerine isimleri bildirilmiş üyelerin, cezalandırılma veya çıkarılma gerekçelerini inceleyerek bu üyeler için, ihtar, kınama, para cezası veya dernek üyeliğinden ihraç cezalarından birinin uygulanması için yönetim kuruluna yazılı olarak görüş bildirir. Hakkında işlem yapılacak kişilerden yazılı olarak savunma isteyebilir.

GENEL SEKRETERİN TAYİNİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Sekreterin Tayini:
Madde 14-Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Genel Sekreter tayin eder.
Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:
Genel Sekreterin; Tüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde Yönetim Kurulu adına yürüteceği başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1-Her türlü yazışmaları idare eder, işlem ve yazışmaların düzgün yürütülmesini sağlar.
2-Gerek görülmesi halinde bu tüzüğün uygulama şeklini gösteren İç Yönetmeliği ve diğer yönetmelikleri, personel kadrolarını, çalışma programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
3-Yönetim Kurulunun vereceği yetki ve sorumluluk altında, Derneği resmi ve özel kuruluşlarda üçüncü kişiler nezdinde temsil eder.
4-Görüşülmesi ve karara bağlanması gereken konuları tespit ile Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemi hazırlar.
5-Dernek adına Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen görüşmelere katılır.
6-Dernek karar defterlerinin düzgün tutulmasını ve takibini sağlar.
Genel Sekreter, yukarıdaki faaliyetlerinden dolayı imza yetkisini haiz olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreter, Dernek organlarının bütün toplantılarına katılır. Ancak toplantısına katıldığı kurulun üyesi değilse oy kullanamaz.
Genel sekreter, görevleri ve idaresinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
 Madde 15-D
erneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak ta 2 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer ayni ve nakdi gelirler.       
 DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
 Madde 16-
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 17-
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
BEYANNAME VERİLMESİ
Madde 18-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 19-
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
 Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 
 Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 
Madde 21-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Madde 22-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 
 ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23-
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 24- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Madde 25-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
 Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 26-
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
 TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
 Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 3/4 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3/4’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
 Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 4/5 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 4/5’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Fosalılar Kültür ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 
 Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.